Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (‘disclaimer’) zijn van toepassing op deze internetsite (www.formorrow.nl) van Formorrow, Smallepad 32, 3811 MG, Amersfoort, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 3104784 (‘FORMORROW’). U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Formorrow probeert juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Formorrow expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Formorrow beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Formorrow garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Formorrow hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Formorrow de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Formorrow aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Formorrow niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Formorrow, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Formorrow of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Formorrow is het niet toegestaan links naar sites van Formorrow weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Formorrow stuurt, kunnen onveilig zijn. Formorrow raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Formorrow te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Formorrow te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Formorrow en/of haar agenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Formorrow op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Formorrow of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Formorrow.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Formorrow behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2021 Formorrow b.v.

Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor Formorrow. Daarom besteden wij speciale aandacht aan de verwerking van persoonsgegevens. Om jouw privacy zoveel mogelijk te waarborgen hebben wij dit privacy statement opgesteld. Hierin wordt beschreven wanneer wij jouw persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn, waar we deze informatie voor gebruiken en hoe jij deze kan beheren.

WANNEER VERZAMELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Formorrow verzamelt jouw persoonsgegevens als je deze tijdens een event, op www.Formorrow.nl, via social media, telefonisch, of op een andere manier aan ons hebt verstrekt. Je verleent daarmee steeds toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken.

Als je solliciteert op een interne vacature bij Formorrow of een zakelijke relatie met ons hebt, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om de (al dan niet nog te sluiten) overeenkomst uit te voeren en omdat wij hiervoor een legitiem belang hebben.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

We gebruiken altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Als jij je inschrijft als (aankomend) professional of solliciteert voor een interne functie bij Formorrow hebben we een aantal algemene persoonsgegevens van jou nodig, zoals: jouw contactgegevens, geboortedatum en geslacht; informatie over je opleiding, stages en werkervaring, gegevens over je beschikbaarheid; (informatie uit) contact dat je hebt gehad met ons via e-mail, telefoon, social media en apps; gegevens over testen, opleidingen en cursussen die je via ons gedaan hebt en; andere gegevens die nodig zijn om jouw geschiktheid voor een vacature te kunnen beoordelen, zoals referenties of de uitslag van een pre employment screening. Daarnaast kunnen wij jou vragen om bankgegevens en overige gegevens die nodig zijn voor een juiste personeels-, salaris-, verzuim-, en pensioenadministratie.

In bepaalde gevallen zullen wij je ook vragen om informatie die mogelijk bijzondere persoonsgegevens bevatten, zoals: jouw CV; een foto voor bij je profiel; diploma’s of andere bewijzen van bekwaamheid; jouw identiteitsbewijs en Burger Service Nummer. Wij zullen jou altijd expliciet toestemming vragen voor het gebruik van deze gegevens.

Nadat je succesvol de Formorrow Career Craft Academy doorlopen hebt, bieden je de mogelijkheid aan om lid te worden van de Formorrow Alumni. Hiervoor verzamelen wij jouw contactgegevens en (informatie uit) contact dat je hebt gehad met ons via e-mail, telefoon, social media en apps.

Ben je een zakelijke relatie, dan gebruiken we alleen jouw contactgegevens en natuurlijk (informatie uit) contact dat je hebt gehad met ons via e-mail, telefoon, social media en apps.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om bemiddeling tussen kandidaten en bedrijven mogelijk te maken.

Ben je een (aankomende) IT-professional, dan kunnen we jouw gegevens gebruiken voor:

 • Het opnemen van contact aan het einde van jouw studie om samen te bepalen of de CareerCraft Academy bij jou zou passen;
 • De uitnodiging voor het doorlopen van een assessmentdag bij Formorrow inclusief het toesturen van testen;
 • Het toesturen van een uitnodiging voor interessante TechTalks en andere events die Formorrow organiseert;
 • Het toesturen van inspirerende content zoals bijvoorbeeld blogs, nieuwsberichten of leuke video’s;
 • Het toesturen van vacatures;
 • Het opnemen van contact voorafgaand, tijdens en na afloop van een sollicitatieprocedure;
 • Het opstellen van een persoonlijk profiel tijdens de assessmentdag;
 • Bij het wederzijds positief doorlopen van de assessmentdag ga je ermee akkoord dat we het opgestelde profiel voorleggen aan geintresseerde bedrijven.
 • Het leveren van een bijdrage aan jouw persoonlijke ontwikkeling door het toesturen o.a. trainingen, opleidingen en testen;
 • Managementdoeleinden, audits,  interne- en accountantscontroles en het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Markt- en klanttevredenheidsonderzoeken en interne referenties.

Ben je een zakelijke relatie, dan kunnen we jouw gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie over onze dienstverlening, nieuwsberichten, of andere commerciële uitingen.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Gegevens van (aankomend) -professionals die zich inschrijven bij Formorrow bewaren wij maximaal 6 maanden na het afronden van de studie.

Indien je je alleen inschrijft om uitgenodigd te kunnen worden voor TechTalks of voor het ontvangen van relevante content, bewaren wij jouw gegevens maximaal 1 jaar.

Als je via Formorrow aan de slag gaat, worden jouw gegevens conform te wettelijke bewaartermijnen bewaard. Als je niet via Formorrow aan de slag gaat, worden jouw gegevens tot twee maanden na mededeling hiervan bewaard. Gegevens van zakelijke relaties worden bewaard tot twee jaar na beëindiging van de zakelijke relatie.

Als je hebt aangegeven niet langer van onze dienstverlening gebruik te willen maken, dan bewaren we jouw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Formorrow deelt jouw persoonlijke gegevens alleen als dat nodig is voor onze dienstverlening en dit wordt tot een minimum beperkt. Instanties met wie we jouw persoonlijke gegevens kunnen delen zijn:

 • (potentiële) opdrachtgevers;
 • leveranciers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren;
 • (potentiële) samenwerkingspartners of overnemende partijen;
 • overheidsinstanties (indien wettelijk verplicht).

COOKIES

www.formorrow.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt gestuurd naar het apparaat waarmee je dat doet en wordt opgeslagen. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar degene die ze heeft geplaatst. De belangrijkste functie van cookies is om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Wij maken ook gebruik van een aantal cookies om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Hiermee kunnen wij vervolgens onze website en het gebruikersgemak voor jou verbeteren.

Wanneer je onze website bezoekt krijg je een cookiemelding. Om te voorkomen dat je dit continue in beeld krijgt gebruiken wij een cookie om te onthouden of je de cookiemelding wel of niet gesloten hebt. Je kunt cookies uitzetten via je browser, maar dit kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website. Je kunt cookies deze alleen zelf van jouw apparaat verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van onze website nemen en worden puur gebruikt voor gebruik van de website, zoals taalkeuze, type browser, eerder ingevulde gegevens, etc.

ANALYTISCHE COOKIES

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst door Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken.

TRACKING COOKIES

Tot slot wordt via onze website door Google Adwords een cookie geplaatst om kliks en conversies, zoals een succesvolle inschrijving, op onze website te meten. Met deze gegevens kunnen wij onze online advertentiecampagnes verbeteren.

Hoe lang cookies worden bewaard is afhankelijk van het soort cookie. Sessie cookies worden automatisch van jouw computer verwijderd wanneer je uitlogt. De permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur van 30 dagen tot enkele jaren.

HOE KAN IK MIJN GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN, LATEN VERWIJDEREN, OF OVERDRAGEN?

Indien je graag wilt zien welke persoonsgegevens we van jou verwerkt hebben of je hebt een verzoek tot wijziging, overdracht of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze opvragen door een e-mail te sturen aan: privacy@Formorrow.nl.

KLACHTEN?

Heb je klachten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan gaan we uiteraard graag met je in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Ook heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Formorrow Benelux B.V.
Smallepad 32
3811 MG Amersfoort
Telefoon: 033-4653205

E-mail: Privacy@Formorrow.nl